Període Mitjà de Pagament

Per tal de donar compliment a la disposició addicional primera de Llei orgànica 9/2013, de 20 de desembre, de control del deute comercial al sector públic on es crea l’obligació de les administracions públiques de fer públic el seu període mitjà de pagament a proveïdors, comuniquem que Període Mitjà de Pagament de l’Ajuntament de Breda durant el quart trimestre de 2017 ha estat de (0,62) dies, comptats des de la data d’entrada de la factura.

Definit en el Reial decret 635/2014, de 25 de juliol, pel qual es desenvolupa la metodologia de càlcul del període mitjà de pagament a proveïdors de les administracions públiques i les condicions i el procediment de retenció de recursos dels règims de finançament, que preveu la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.