Període Mitjà de Pagament

Per tal de donar compliment a la disposició addicional primera de Llei orgànica 9/2013, de 20 de desembre, de control del deute comercial al sector públic on es crea l’obligació de les administracions públiques de fer públic el seu període mitjà de pagament a proveïdors, comuniquem que Període Mitjà de Pagament de l’Ajuntament de Breda durant el quart trimestre de 2016 ha estat de 32,72 dies, comptats des de la data d’entrada de la factura.

A més informem que el P.M.P. del quart trimestre de l’any 2016 ha sigut de (2,55) dies, definit en el Reial decret 635/2014, de 25 de juliol, pel qual es desenvolupa la metodologia de càlcul del període mitjà de pagament a proveïdors de les administracions públiques i les condicions i el procediment de retenció de recursos dels règims de finançament, que preveu la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.