BOP

El Ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària celebrada el dia 25 de gener de 2016, va aprovar inicialment l’ordenança reguladora de les activitats firals a Breda.