BOP

El Ple de l’Ajuntament de Breda celebrat el dia 21 de setembre de 2015 va acordar aprovar inicialment la creació d’un fitxer de dades de caràcter personal.
El Butlletí Oficial de la Província de Girona núm. 199, de 15 d’octubre de 2015, publicà l’anunci pel qual se sotmetia a informació pública aquest acord, sense que s’hagi presentat cap al·legació ni reclamació al respecte, per la qual cosa la creació d’aquest fitxers ha quedat aprovada de forma definitiva.