BOP

Per decret d’alcaldia número 552/2015 de 31 de desembre, s’aprova l’expedient 9/2015 de transferència de crèdit entre partides del capítol 1.