Ruta dolça

La Secció Primera de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha dictat sentència en el recurs ordinari 278/2010

.