BOP

El Ple del 21/09/2015 va aprovar provisionalment  l’ordenança fiscal número 32 reguladora de la taxa per a la llicència de tinença i/o conducció d’animals potencialment perillosos i per a la recollida d’animals i dipòsit a les dependències municipals.