BOP

El Ple de la Corporació de l’Ajuntament de Breda, en data 25 de gener de 2016, va aprovar provisionalment la desafectació del bé immoble situat a l’Av. Verge de Montserrat, 13.