BOP

Mitjançant el present edicte es cita als titulars dels vehicles per a què en el termini de quinze dies, comptats des del següent al de la publicació d’aquest anunci, compareguin a l’Ajuntament de Breda, situat a la Plaça de la Vila, número 9, per a poder ser notificats reglamentàriament de l’acta que a continuació es detalla.