Ruta dolça

Edicte d’aprovació inicial del Reglament del servei municipal de la Plataforma de Serveis Rurals Polivalents de Breda

El Ple de la Corporació de data 23 de febrer de 2015, va aprovar inicialment el Reglament del servei municipal de la Plataforma de Serveis Rurals Polivalents de Breda.