Ruta dolça

Edicte d’aprovació inicial del Reglament d’ús de instal·lacions esportives municipals

El Ple de la Corporació de data 23 de febrer de 2015, ca aprovar inicialment el Reglament regulador d’ús de les instal·lacions esportives municipals de Breda.