Ruta dolça

Edicte d’aprovació inicial del Reglament del mercat municipal de venda no sedentària de Breda

El Ple de la Corporació de data 23 de febrer de 2015, va aprovar inicialment el Reglament del mercat municipal de venda no sedentària de Breda.