Ruta dolça

El Ple del 21/09/2015 va aprovar provisionalment la modificació de l’ordenança fiscal número 31 reguladora de la taxa per a la prestació de serveis a la Plataforma de serveis rurals polivalents (Centre de serveis per a la gent gran) en el seu article 6, ha estat exposada al públic per un termini de trenta dies hàbils, no han presentat al·legacions, pel que l’acord ha esdevingut definitiu i s’ha procedit a publicar el text íntegre al BOP de Girona núm. 216.

.