BOP

El Ple en sessió ordinària de 23 de novembre  de 2015 va aprovar provisionalment pel 2016, la modificació de les ordenances fiscals números 3,5,7,8,10,11,13,14,17,18,19,20,21,24 i 28. No havent-se presentat reclamacions durant el període d’exposició  pública, del 25/11/2015 al 4/01/2016, l’acord esdevé definitiu i es procedeix a publicar el text íntegre de les ordenances modificades.