Ruta dolça

Edicte d’aprovació inicial de l’expedient d’ocupació directa

El Ple de la Corporació de data 23 de febrer de 2015, va aprovar iniciar l’expedient d’ocupació directa de la finca cadastral 385109DG6232N0001KZ del municipi de Breda.