Ruta dolça

Anunci sobre la pròrroga del tràmit d’exposició pública de l’aprovació inicial d’un projecte de reparcel·lació

Per acord de Junta de Govern Local en sessió celebrada el dia 30 de març de 2015, s’acorda prorrogar el tràmit d’exposició pública de l’aprovació inicial del projecte de reparcel·lació de la UA 16 “Sector Industrial Sud”.