Ruta dolça

Anunci sobre la pròrroga del tràmit d’exposició pública de l’aprovació inicial d’un projecte d’urbanització

Per acord de Junta de Govern Local en sessió celebrada el dia 30 de març de 2015, s’acorda prorrogar el tràmit d’exposició pública de l’aprovació inicial del projecte d’urbanització de la UA 16 “Sector Industrial Sud”.