Ruta dolça

Decret d’Alcaldia 286/2015 de 15 de juliol, s’aprova l’expedient 4/2015 de transferència de crèdit entre partides del mateix grup de vinculació