BOP

El Ple en sessió extraordinària de data 17 de desembre de 2015, va aprovar inicialment el projecte de modificació puntual de les NNSS de la Unitat d’Actuació núm. 14 “Verge de Montserrat”.