BOP

Aprovació definitiva ordenança fiscal número 32, reguladora de la taxa per la llicència de tinença i/o conducció d’animals potencialment perillosos i per la recollida d’animals i dipòsit a les dependències municipals.