Ruta dolça

Edicte de notificació a titulars de vehicles abandonats

De conformitat amb el que es disposa en els articles 59 apartats 5 i 6, a l’article 61 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, i a l’article 58 de la Llei 26/2010 de règim jurídic…