Ruta dolça

Bases que han de regir el procés de selecció per cobrir interinament una plaça de vigilant municipal, mitjançant concurs oposició lliure, per procediment d’urgència i constitució d’una borsa de treball

La Junta de Govern local de l’Ajuntament de Breda, reunida en sessió ordinària, de data 16 de març de 2015 va aprovar la convocatòria i bases per a la selecció, en règim d’interinitat, d’una plaça de vigilant municipal i constitució d’una borsa de treball.

Documents