Ruta dolça

Decret sobre els resultats del 2n exercici de les proves de vigilant

En data 8 d’abril es va publicar el Decret 114/2015 en el qual es relacionen les persones d’aspirants admesos per cobrir interinament una plaça de vigilant municipal, mitjançant concurs oposició lliure, per procediment d’urgència i constitució d’una borsa de treball.