Ruta dolça

Edicte de convocatòria per a l’elecció de jutge/essa de pau substitut/a

Per a la presentació de proposta de nomenament de jutge/essa de pau substitut/a, s’anuncia mitjançant convocatòria pública a fi que els interessats que reuneixin les condicions legals, presentin en el termini de quinze dies hàbils des de la publicació del present edicte en el Butlletí Oficial de la Província, instància a la Oficina d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament de Breda, dirigida a aquesta Alcaldia. La documentació i les bases per a la presentació de sol·licituds estarà a disposició del públic a la Oficina d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament de Breda i a la web municipal www.breda.cat.