Ruta dolça

El Ple de 20 de juliol de 2015, va aprovar provisionalment la modificació de l’ordenança fiscal número 27 reguladora de la taxa per a la prestació dels serveis d’ensenyament del “Càntir, Escola de Música i Centre de les Arts de Breda” CEMCAB, no havent-se presentat reclamacions durant el període d’exposició pública, l’acord provisional esdevé definitiu.