BOP

El Ple del 17/12/2015 va aprovar inicialment el pressupost general, les bases d’execució, la plantilla de personal i el pla d’inversions per a l’exercici 2016