BOP

Per decret d’alcaldia 499/2015 de 27 de novembre, s’aprova l’expedient 7/2015 de generació de crèdit. Ha estat exposat al taulell d’anuncis de la corporació  del 27 de novembre al 19 de desembre de 2015.