Ruta dolça

Anunci sobre l’expedient de contractació de la gestió, explotació i manteniment de les dues pistes de pàdel de Breda

La Junta de Govern Local, en sessió de data 12 de gener de 2015, va acordar “Aprovar l’expedient de contractació del contracte de gestió, explotació i manteniment de les instal•lacions de les pistes de pàdel municipals de Breda mitjançant concessió i obertura del procediment de licitació” així com el “Plec de Clàusules Administratives Particulars” que ha de regir el contracte…