Ruta dolça

BAN Gestió, explotació del bar de les piscines i el manteniment de les instal·lacions de les piscines municipals de Breda

La Junta de Govern Local, en sessió de data 20 d’abril de 2015, va acordar “Aprovar l’expedient de contractació del contracte de gestió, explotació del bar de les piscines i el manteniment de les instal·lacions de les piscines municipals de Breda” així com el “Plec de Clàusules Administratives Particulars” i el “Plec de prescripcions tècniques” que ha de regir el contracte.