BOP

El Ple de la Corporació en sessió ordinària del dia 23 de novembre de 2015, va aprovar inicialment l’Ordenança de protecció,
control i tinença d’animals al terme municipal. Es va publicar Edicte en el Butlletí Oficial de la Província de Girona núm.
233 de 3 de desembre de 2015, sense que durant el termini d’exposició pública de 30 dies s’hagi formulat cap reclamació o
al·legació, per a la qual cosa aquest acord ha esdevingut definitiu en data 13 de gener de 2016.