Ruta dolça

Edicte Aprovació provisional modificació OF 31, reguladora de la taxa per a la prestació de serveis a la Plataforma de serveis rurals polivalents (Centre de Serveis per a la gent gran)

El Ple de 21 de setembre de 2015 va aprovar inicialment la modificació OF 31, reguladora de la taxa per a la prestació de serveis a la Plataforma de serveis rurals polivalents (Centre de Serveis per a la gent gran) .