BOP

El Ple de l’Ajuntament de Breda, en sessió extraordinària celebrada el dia 17 de desembre de 2015, va aprovar inicialment la modificació del Reglament d’ús de les instal·lacions dels centres cívics i culturals municipals.