BOP

El Ple de l’Ajuntament de Breda, en sessió extraordinària celebrada el dia 17 de desembre de 2015, va aprovar inicialment el Reglament General de Subvencions de Breda.