BOP

El Ple de l’Ajuntament de Breda, en sessió extraordinària celebrada el dia 17 de desembre de 2015, va aprovar inicialment el Pla Estratègic de Subvencions 2016_2019 pel municipi de Breda.