Edicte sobre l’aprovació definitiva del pressupost i la plantilla de personal pel 2015.

El pressupost general, les bases d’execució, la plantilla de personal i el pla d’inversions pel 2015, es va publicar al BOP de Girona número 228 de 28 de novembre de 2014. No havent-se presentat al·legacions queda aprovat definitivament.