La Generalitat de Catalunya a través de l’Agència de l’Habitatge manté obert el termini de presentació de sol·licituds a ajudes per a pagament del lloguer durant aquest any. S’hi poden acollir totes les persones titulars d’un contracte d’arrendament i que compleixin els requisits establerts sobre el preu del lloguer objecte de subvenció i els ingressos de la renda familiar. L’import d’aquest ajut correspon al 40% del preu del lloguer mensual i pot arribar a un màxim de 200 euros mensuals, o sigui 2.400 euros anuals. En el cas de la demarcació de Girona el preu total del lloguer no pot sobrepassar els 450€. A la demarcació de Barcelona, el màxim és de 600€. El termini es mantindrà obert fins el 19 de juny.

El requisit d’ingressos de la unitat de convivència ve marcat per l’Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya (IRSC) i s’estableix en funció de les persones que viuen en el mateix domicili. La quantia d’aquest indicador que la Generalitat de Catalunya ha fixat per a l’exercici 2017 és de 569,12€ mensuals, fent un total de 7967,73€ anuals. Així, el límit màxim d’ingressos és de 0,94 vegades l’IRSC en el cas d’una persona adulta, que es tradueix a una quantitat de 534,97€ mensuals. A aquesta quantitat s’ha d’afegir el límit 0,46 vegades l’IRSC (261,80€) per cada persona addicional de 14 anys o més i 0,28 vegades l’IRSC (159,35€) per cada persona addicional menor de 14 anys.

La Generalitat de Catalunya atorga aquests ajuts amb l’objectiu d’evitar que les famílies que viuen de lloguer es trobin en risc d’exclusió social per falta d’ingressos i per dificultats per fer front a les despeses.

Les persones empadronades a Breda que vulguin accedir a aquest servei poden fer-ho dirigint-se a l’Oficina d’Habitatge del Baix Montseny, a Sant Celoni. Podeu trobar la direcció i les dades de contacte de l’oficina clicant aquí. Per altra banda, el web d’habitatge de la Generalitat de Catalunya conté tota la informació necessària, que trobareu clicant aquí.