Aquesta setmana s’han iniciat les obres de reparació i millora de la vorera del tram de la Carretera d’Arbúcies comprès entre les cantonades dels carrers Sant Sebastià i Gaserans. L’actuació suposarà una significativa millora del ferm de la vorera d’un punt cèntric del municipi, que actualment es troba en mal estat degut a un important desgast pel fet de ser un tram molt utilitzat.

Els treballs afectaran tant al paviment com la vorada i la superfície de panots de la vorera per a assolir una millora global en una superfície de 260 metres lineals. Es substituiran els punts en mal estat per uns de nous, aplanant el paviment i igualant l’alçada de la vorada a tot el recorregut, reparant així les zones que havien quedat esfondrades a causa d’un ús intensiu. Finalment es substituiran els panots trencats, acabant amb el rejuntament de la superfície per a un millor acabat de la vorera. L’actuació també tindrà en compte les zones de sortida i entrada de vehicles, deixant la vorera a nivell de l’asfalt per a facilitar les seves operacions, tal com fins ara. Per altra banda, a les antigues zones d’entrada i sortida de vehicles que ja no s’utilitzen s’igualarà el nivell de la vorera a la resta del recorregut. Aquesta actuació suposarà la millora de la mobilitat en un punt molt visible i utilitzat del municipi degut a la seva situació cèntrica, i el seu estat de desgast requeria una actuació urgent. El cost total de l’obra és de 8.712€ IVA inclòs.

La reparació i millora del tram de vorera de la Carretera d’Arbúcies entre les cantonades dels carrers Sant Sebastià i Gaserans es duu a terme arran dels resultats del procés de participació ciutadana emprès el passat mes de juliol, segons el qual es destinen 10.000€ del pressupost municipal a projectes triats pels vilatans i vilatanes de Breda. Va ser la segona proposta més votada amb 67 dels 346 vots emesos. Aquesta és una de les dues accions empreses arran d’aquest procés participatiu juntament amb la rehabilitació del pont de la Font de la Pintoresca, proposta més votada i que va tenir un cost de 1.281,39€, IVA inclòs. La suma de les dues és de 9993,39€, fet pel qual s’han pogut dur a terme ambdues.