Aquest document és un resum de les bonificacions més importants de les Ordenances Fiscals per l’any 2019. Per a més informació podeu consultar totes les Ordenances Fiscals a l’apartat https://www.breda.cat/ordenances-reglaments-municipals/ del web municipal.

Fraccionament Gratuït Unificat

 • Aquest sistema permet unir tots els tributs municipals (IBI, IVTM, Escombraries i Guals) en un de sol i pagar en 12 mensualitats sense interessos. L’aplicació del Fraccionament Gratuït Unificat pot fer-se encara que no es sigui subjecte passiu d’algun d’aquests impostos. Termini de sol·licituds fins el 15 de gener.

Impost sobre béns immobles (IBI)

 • Bonificació del 50% sobre la quota per a famílies nombroses, sempre i quan sigui la seva primera residència.

Impost sobre vehicles de tracció mecànica (IVTM)

 • Bonificació del 25% sobre la quota de l’impost de vehicles de tracció mecànica a aquells vehicles amb unes emissions de CO2 inferiors a 100gr/km.
 • Bonificació sobre l’impost sobre vehicles de tracció mecànica (IVTM) del 50% en vehicles híbrids i del 75% en vehicles elèctrics.

Impost sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO)

 • Bonificació del 30% en la millora d’habitabilitat en els habitatges situats en el Pla Especial de Protecció del Nucli Històric.
 • Bonificació del 30% per als joves d’entre 18 i 35 anys per obres de rehabilitació d’habitatges.

Taxa d’escombraries

 • Bonificacions d’entre el 5% i el 10% sobre les taxes per recollida, tractament i eliminació d’escombraries i altres residus urbans a les persones que utilitzin la deixalleria municipal amb una freqüència igual o superior a les 4 entrades anuals. Aquesta bonificació funciona amb caràcter automàtic a l’any següent al de l’ús de la deixalleria. L’usuari no ha de fer res. Termini de sol·licituds fins el 15 de febrer.
 • Bonificació del 12% sobre les taxes per recollida, tractament i eliminació d’escombraries i altres residus urbans a les persones que tractin els seus residus orgànics mitjançant el compostatge. Bonificació amb caràcter pregat. S’aplica el mateix any si l’usuari la demana formalment abans del 31 de gener o l’any següent si la demana més tard.
 • Bonificació del 25% en famílies amb ingressos escassos en situació de propietari. Termini de sol·licituds fins el 15 de febrer.
 • Bonificació del 50% en famílies amb ingressos escassos en situació d’arrendatari. Termini de sol·licituds fins el 15 de febrer.
 • Bonificació del 50% sobre la taxa d’escombraries per als habitats en domicilis disseminats, i per tant no beneficiaris del servei de recollida porta a porta. Termini de sol·licituds fins el 15 de febrer.

Preu públic de l’escola bressol El Petit Montseny

 • Bonificació del 50% sobre la quota per a famílies nombroses o monoparentals.
 • Bonificació del 50% sobre la quota per al segon germà escolaritzat.