L’Ajuntament de Breda convoca 6 places dins del programa Brigada Jove per aquest 2017. D’aquestes, 5 són per a tasques de peó de la brigada municipal i la restant d’auxiliar d’arxiu municipal. La convocatòria va dirigida a joves d’entre 16 i 20 anys amb un termini mínim d’un any d’antelació d’empadronament al municipi. Els contractes tindran una durada temporal entre el 3 i el 30 de juliol. Els adjudicataris realitzaran una jornada de 20 hores setmanals en les que realitzaran tasques de suport a la brigada municipal o a l’administració local segons les funcions de la plaça adjudicada.

El termini de presentació d’instàncies estarà obert entre els propers 6 i 19 de maig, ambdós inclosos. Tota la documentació necessària s’haurà d’entregar a l’OAC o bé de forma telemàtica amb la signatura electrònica amb certificat validat a la plataforma PSIS del Consorci Administració Oberta de Catalunya per el servei E-TRAM de l’administració local. Juntament amb la instància s’ha presentar el Currículum Vitae, original i fotocòpia del DNI o del document acreditatiu corresponent si no es té la nacionalitat espanyola, original i fotocòpia del títol acadèmic i el volant d’empadronament. Per a poder optar a dites places els aspirants han d’estar lliures de sancions que els inhabilitin per a l’exercici de funcions públiques i no patir cap malaltia o limitació física o psíquica que sigui incompatible amb el desenvolupament de les funcions corresponents. L’adjudicació de places es farà mitjançant un sorteig públic en el que es prioritzaran els aspirants que no s’hagin beneficiat del programa en anys anteriors. Les contractacions seguiran l’ordre d’extracció de noms al sorteig, en el qual s’extrauran totes les candidatures per a cobrir possibles baixes i renúncies. Els joves que hagin presentat la seva sol·licitud hauran d’estar presents al sorteig amb el DNI o el corresponent document acreditatiu.

El programa Brigada Jove es troba inclòs en el Pla Local de joventut 2016-2019 compta amb el suport i la col·laboració de la Direcció General de Joventut del Departament de Treball, Afers Socials i Família de la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Girona. Un dels seus objectius principals és facilitar els recursos i les habilitats personals, socials i tècniques per fomentar la inserció de la joventut al món laboral.

Trobareu tota la informació referent al projecte de Brigada Jove al següent enllaç del web municipal: OFERTA PÚBLICA D’OCUPACIÓ