L’Ajuntament de Breda convoca 3 places dins del programa Brigada Jove per aquest 2019. Dues d’aquestes places són per ocupar places d’auxiliar de peó de brigada i auxiliar d’arxiu municipal. La plaça restant realitzarà tasques de monitor d’activitats de lleure al Casal Jove. En el cas de les places d’auxiliar la convocatòria va dirigida a joves de 16 a 20 anys al municipi. En el cas de la plaça de monitor d’activitats de lleure les edats compreses són des dels 18 als 25 anys. Els contractes tindran una durada temporal entre el 1 i el 31 de juliol. Els adjudicataris realitzaran una jornada de 20 hores setmanals.

El termini de presentació d’instàncies estarà obert fins el proper 10 de juny. Tota la documentació necessària s’haurà d’entregar a l’OAC o bé de forma telemàtica a través del servei E-TRAM de l’administració local. Juntament amb la instància s’ha presentar el Currículum Vitae, original i fotocòpia del DNI o del document acreditatiu corresponent si no es té la nacionalitat espanyola, original i fotocòpia del títol acadèmic requerit per a cada plaça i el volant d’empadronament. L’adjudicació de places es farà mitjançant un sorteig públic en el que es prioritzaran els aspirants que no s’hagin beneficiat del programa en anys anteriors. Les contractacions seguiran l’ordre d’extracció de noms al sorteig, en el qual s’extrauran totes les candidatures per a cobrir possibles baixes i renúncies. Els joves que hagin presentat la seva sol·licitud hauran d’estar presents al sorteig amb el DNI o el corresponent document acreditatiu. Aquest mateix dia també hauran de presentar fotocòpia del número d’afiliació a la Seguretat Social, que s’haurà de tenir el dia del sorteig per a fer efectiva la contractació.

El programa Brigada Jove es troba inclòs en el Pla Local de joventut 2016-2019 compta amb el suport i la col·laboració de la Direcció General de Joventut del Departament de Treball, Afers Socials i Família de la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Girona. Un dels seus objectius principals és facilitar els recursos i les habilitats personals, socials i tècniques per fomentar la inserció de la joventut al món laboral.

Troba les bases reguladores de la convocatória al següent enllaç: BASES BRIGADA JOVE 2019