Davant l’observació d’un augment de gossos catalogats com a potencialment perillosos al municipi, des de la Guàrdia Municipal creiem necessari fer arribar un missatge informatiu als vilatans i vilatanes que siguin propietaris o s’ho plantegin per un futur. A continuació trobareu informació sobre les obligacions i mesures de seguretat que segons normatives vigents s’han de complir per poder portar i tenir aquests tipus d’animals.

Aquestes mesures són les següents:

 • Obtenció prèvia de la llicència administrativa per a la tinença i conducció de gossos potencialment perillosos, aquesta llicència l’emet l’Ajuntament del municipi on resideix habitualment el gos i on ha d’estar censat, l’ha de sol·licitar l’interessat.

L’obtenció o renovació de la llicència administrativa per a la tinença i conducció de gossos potencialment perillosos requereix el compliment dels següents requisits entre d’altres:

 • Inscripció al registre censal municipal.
 • Ser major d’edat.
 • No haver estat condemnat/ada per delictes d’homicidi, lesions o contra la integritat moral, llibertat, salut pública, etc.
 • No haver estat sancionat/ada per infraccions greus o molt greus amb alguna de les sancions accessòries de les que preveu l’article 13.3 de la Llei 50/1999.
 • Contractació d’assegurança de R.C no inferior a 150.253 €
 • Certificat de capacitat física i aptitud psicològica.
 • Acreditació d’identificació de l’animal mitjançant microxip i cartilla sanitària.
 • Pagament de la taxa per l’expedició de la llicència.

A part dels requisits anteriorment exposats, les instal·lacions que alberguin animals potencialment perillosos han de tenir les característiques següents:

 • -Les parets han de ser suficientment altes i consistents.
 • -El recinte ha d’estar senyalitzat.
 • L’ instal·lació ha de ser segura per evitar la fugida de l’animal o danys a tercers.

Conducció dels animals a vies o espais públics.

La conducció de gossos potencialment perillosos requereix portar sempre la llicència administrativa, han d’anar sempre lligats amb corretja no extensible i de menys de 2 metres, han de portar sempre el corresponent morrió homologat.

Gossos catalogats com a Potencialment perillosos:

 • Bullmastiff, Dòberman, Dog Argentí, Dog de Bordeus, Fila Brasiler, Mastí Napolità, Pit Bull Terrier, Presa Canari, Rottweiler, Standffordshire Bull Terrier, Standffordshire Americà, Tosa Inu o Japonès, Akita Inu.
 • També resten incluïts llurs creuaments.
 • Gossos ensinistrats en atac i defensa
 • Gossos amb característiques iguals o similars als descrits a l’annex II de la Llei 50/1999

Per a qualsevol aclariment o ampliació de la informació, no dubtin en posar-se en contacte amb la Guàrdia Municipal de Breda, on si ho desitja li podrem lliurar còpia de les Ordenances municipals al respecte. El número de telèfon és el 972 870 252.

Recordar que la Guàrdia Municipal en benefici de l’interès general i la seguretat de les persones, vetllarà pel compliment d’aquestes mesures.