En relació al compromís adquirit per l’Ajuntament de Breda respecte a l’exempció o bonificació de la taxa d’escombraries i d’ocupació de via pública d’aquelles activitats econòmiques afectades per l’obligatorietat de tancament durant l’estat d’alarma motivat per la pandèmia de covid-19, s’ha resolt que:

  • L’Ajuntament tornarà la part proporcional a un trimestre de l’import de la taxa d’escombraries de totes aquelles activitats econòmiques afectades pel tancament obligatori durant l’estat d’alarma. Per tant, es procedirà a fer una devolució equivalent a 3 mesos del primer rebut d’escombraries. Aquesta devolució es farà de manera automàtica durant l’últim trimestre de l’any, sense que s’hagi de sol·licitar. Pel que fa al pagament del segon semestre de la taxa aquest es farà amb normalitat en el termini vigent, fins el 31 d’octubre.
  • Respecte a la taxa d’ocupació de via pública de bars i restaurants afectats pel tancament durant l’estat d’alarma l’Ajuntament procedirà d’igual manera. Es tornarà l’import corresponent a tres mesos de la taxa d’aquest 2020 i es deixarà, a més, sense efecte la taxa 2021.
  • En relació al Mercat Setmanal es deixarà sense efecte la taxa d’ocupació de via pública corresponent al 2020 per a tots els marxants que hi tenen parada.
  • L’Ajuntament procedirà a l‘aprovació de la llista detallada dels subjectes passius beneficiaris d’aquestes devolucions al proper Ple Municipal Ordinari. Aquesta llista es publicarà per tal que tota empresa, negoci o comerç que consideri que té dret a ser beneficiari i, pel motiu que sigui, no consti a la llista elaborada pels serveis tècnics de l’Ajuntament presenti les al·legacions que cregui oportunes per la defensa dels seus drets.