L’Ajuntament de Breda obre una convocatòria d’adjudicació de contracte de l’explotació del servei de bar i manteniment de les instal·lacions de les piscines municipals. La convocatòria es resoldrà mitjançant procediment obert, valorant l’oferta econòmicament més avantatjosa, amb diversos criteris d’adjudicació. El contracte serà vàlid per a la temporada d’estiu 2017 que enguany serà des del 3 de juny fins a l’11 de setembre, i prorrogable a la temporada 2018. Les funcions de l’adjudicatari són les l’explotació del servei de bar, la neteja de les instal·lacions del bar i de les instal·lacions seguint unes rutines diàries determinades i col·laboració amb el personal de l’Ajuntament encarregat del funcionament de les instal·lacions esportives.

Els interessats a aquest procediment poden presentar les seves proposicions i la documentació necessària en temps i forma correcta fins el proper 8 de maig. Podeu consultar tota la documentació relacionada amb aquest expedient als següents arxius:

ANUNCI BOPG D’INICI DE L’EXPEDIENT DEL CONTRACTE D’EXPLOTACIÓ DEL BAR DE LES PISCINES MUNICIPALS

BAN DEL CONTRACTE DE GESTIÓ DEL BAR I INSTAL·LACIONS DE LES PISCINES MUNICIPALS

PLEC CLAUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS BAR PISCINES 2017

PLEC PRESCRIPCIONS TECNIQUES

PLANOL PISCINES MUNICIPALS