Consulta les bases reguladores a: BASES REGULADORES CONVOCATÒRIA DE 4 PLACES DE POLICIA LOCAL

Full d’autoliquidació per al pagament de la taxa per expedició de documents administratius: ANNEX I: AUTOLIQUIDACIÓ TAXA

L’Ajuntament de Breda continua el procés que transformarà el cos de Guàrdia Municipal en la nova Policia Local del municipi a tots els efectes. El consistori obre una convocatòria de 4 places de Policia Local mitjançant concurs oposició lliure. Aquestes 4 places inicien un procés que de forma progressiva substituirà la configuració de cos de Guàrdia Municipal per un de Policia Local.

El termini de presentació de sol·licituds romandrà obert fins el dia 14 d’abril. Es poden presentar de forma presencial a l’OAC de dilluns a divendres de 9h a 14h i de forma telemàtica a través del servei “E-Tram” del web municipal. Amb la sol·licitud s’ha d’adjuntar la documentació indicada a l’apartat 5 de les bases reguladores del procés de selecció. Per a concórrer en el procés de selecció també s’ha de presentar un justificant de pagament de la taxa per expedició de documents administratius, fixada en 20€. La taxa es pagarà per autoliquidació, i s’haurà de presentar justificant d’haver satisfet els drets d’examen mitjançant correu electrònic a ajuntament@breda.cat. Tots dos documents es poden trobar a l’inici d’aquesta pàgina.

El procés de selecció tindrà lloc mitjançant el sistema de concurs oposició. En la fase de concurs el tribunal qualificador valorarà els mèrits al·legats i acreditats documentalment pels aspirants d’acord a un barem detallat a les bases reguladores. En la fase d’oposició tindran lloc diversos exercicis, consistents en coneixement de la llengua catalana, cultura general, prova teòrica-pràctica, aptitud física i finalment prova psicotècnica i entrevista personal.

Els quatre aspirants amb major qualificació hauran de passar un reconeixement mèdic realitzat per metges o metgesses col·legiats, per comprovar que no es detecta en els o les aspirants l’existència de cap de les exclusions mèdiques establertes en l’annex 3 d’aquesta convocatòria. Un cop superat aquest reconeixement mèdic seran proposats a l’alcaldia per al seu nomenament com a funcionaris en pràctiques. Posteriorment hauran de superar el Curs de Formació Bàsica que organitza l’Escola de Policia de Catalunya i un període de pràctiques de nou mesos. La no superació d’algun d’aquests dos requisits comportarà l’exclusió del procés selectiu. Un cop superat el període de pràctiques i el curs selectiu els o les aspirants seran proposats/des a l’alcaldia per a ser nomenats funcionaris de carrera.

Una vegada finalitzat el procés de selecció, es publicarà la relació de persones per rigorós ordre de puntuació segons el resultat de procés de selecció i s’establirà una borsa de treball que tindrà una vigència de 2 anys.