Consulta les bases reguladores a: BASES REGULADORES CONVOCATÒRIA DE 4 PLACES DE RECEPCIONISTA A LES PISCINES MUNICIPALS 2021

L’Ajuntament de Breda obre una convocatòria de quatre places per a treballar de recepcionista a les piscines municipals durant la temporada d’estiu 2021. A més de les places d’aquesta convocatòria, les persones que superin aquest procés selectiu passaran a formar part d’una borsa de treball amb una durada de tres anys. El període de presentació d’instàncies per a optar a una de les places es mantindrà obert fins el 13 d’abril. Podeu presentar-les a l’OAC de dilluns a divendres de 9 a 14h i pel servei “E-Tram” que trobareu al web municipal.

El contracte serà de naturalesa temporal a jornada parcial, dins del grup C2. Els torns de treball es dividiran en torns de matí i tarda durant els dies laborables, i torns de matí i tarda durant els caps de setmana. D’aquesta forma els torns seran els següents: dos de dilluns a divendres, un de 10h a 15h i un altre de 15h a 20h; i dos els dissabtes i els diumenges, un de 10h a 15h i un altre de 15h a 20h.

Els requisits per poder participar al procés selectiu són: tenir residència legal a l’estat espanyol; tenir capacitat funcional per al desenvolupament de les tasques; tenir complerts els 16 anys i no excedir, si s’escau, de l’edat màxima de jubilació forçosa; no haver estat separat/da mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a treballs o càrrecs públics; acreditar coneixements de llengua catalana equivalents al nivell de suficiència de català (C1); no trobar-se afectades per cap causa d’incapacitat o d’incompatibilitat i tenir el títol de graduat d’ESO.