La Generalitat de Catalunya convoca 300 places de bombers voluntaris. El termini d’inscripció romandrà obert fins el proper 29 d’abril. Consulta tota la informació referent a la pàgina següent: CONVOCATÒRIA DE BOMBERS VOLUNTARIS.

Els bombers voluntaris són un actiu de col·laboració rellevant, situat entre la resposta regional i la resposta local en la prevenció i extinció d’incendis i salvament. El cos de Bombers té un model mixt entre el bomber funcionari i el bomber voluntari.

Per entrar a formar part del cos de bombers voluntaris cal seguir una sèrie de requisits:

  • Haver complert 18 anys i no superar l’edat establerta per a la jubilació forçosa.
  • Posseir el títol de graduat/ada en educació secundària obligatòria o superior.
  • Tenir la residència respecte al parc de bombers al qual vol ser adscrit en un temps màxim de resposta de 30 minuts.
  • Posseir la capacitat física, psíquica i sensorial necessàries per exercir les funcions pròpies de les places que cal cobrir.
  • Posseir els coneixements de nivell intermedi de català (B2) o superior.
  • Posseir els coneixements de llengua castellana corresponents al diploma d’espanyol (B2) o superior, en cas que les persones participants no tinguin la nacionalitat espanyola.
  • No haver estat condemnat per algun delicte contra la llibertat i indemnitat sexual (comprovació d’ofici).

Un cop validats aquests requisits els candidats entraran dins un procés selectiu format per 3 fases:

  • 1a fase – proves i mèrits: es duran a terme diverses proves -coneixements; aptitud física; avaluació psicològica, test psicotècnic i entrevista personal; proves mèdiques i proves de coneixement de llengua catalana i castellana-. També es valoraran diferents mèrits com la proximitat al parc de bombers sol·licitat i antiguitat en l’empadronament i permis de conducció C.
  • 2a fase – formació: curs de 300 hores lectives com a màxim a realitzar en un termini màxim de 4 mesos. Aquesta formació s’impartirà a l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya, a Mollet del Vallès.
  • 3a fase – pràctiques: s’han de realitzar en un termini màxim de 2 mesos. Es divideixen en dos blocs. El primer consisteix en un màxim de 200 hores lectives de realització d’una habilitació per a l’activitat operativa, que es durà a terme de forma simultània amb la fase de formació. El segon consisteix en 120 hores de servei efectiu en parcs de bombers.