L’Ajuntament de Breda obre una convocatòria de sis places per a treballar a les piscines municipals durant les temporades d’estiu de 2019 i 2020. D’aquestes, cinc seran de recepcionista i la restant de recepcionista i encarregat de la bibliopiscina. A més de les places d’aquesta convocatòria, les persones que superin aquest procés selectiu passaran a formar part d’una borsa de treball amb una durada de dos anys. El període de presentació d’instàncies per a optar a una de les places es mantindrà obert fins el 9 d’abril. Podeu presentar-les a l’OAC de dilluns a divendres de 9 a 14h i pel servei “E-Tram” que trobareu al web municipal.

El contracte serà de naturalesa temporal a jornada parcial, dins del grup C2. Els torns de treball es dividiran de forma mensual per a poder facilitar l’accés a més persones. D’aquesta forma, i degut a l’ampliació del període d’obertura de les piscines municipals, els torns seran els següents: dos durant els mesos de juny i juliol, un amb horari de dilluns a divendres de 10 a 15h i un altre de 15 a 20h; dos durant els mesos d’agost i setembre, un amb horari de dilluns a divendres de 10 a 15h i un altre de 15 a 20h i dos durant tots els caps de setmana, un amb horari de dissabtes i diumenges de 10 a 15h i un altre de 15 a 20h. Per altra banda, una d’aquestes places haurà de compatibilitzar la funció de recepcionista amb la d’encarregat de la bibliopiscina. Aquest servei es prestarà durant el mes de juliol cada dilluns, dimecres i divendres de 17 a 20h. La persona seleccionada per a la bibliopiscina tindrà preferència per a escollir el torn a la recepció.

Els requisits per poder participar al procés selectiu són: tenir la nacionalitat espanyola; tenir capacitat funcional per al desenvolupament de les tasques; tenir complerts els 18 anys i no excedir, si s’escau, de l’edat màxima de jubilació forçosa; no haver estat separat/da mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a treballs o càrrecs públics; acreditar coneixements de llengua catalana equivalents al nivell de suficiència de català (C1); no trobar-se afectades per cap causa d’incapacitat o d’incompatibilitat i tenir de graduat d’ESO.

Podeu consultar les bases completes amb tota la informació per a completar la presentació d’instàncies i sobre el procés selectiu al següent document:

BASES REGULADORES CONVOCATÒRIA PLACES RECEPCIONISTES PISCINES MUNICIPALS 2019/2020