L’Ajuntament de Breda obre una convocatòria d’una plaça de funcionari de carrera com a arquitecte tècnic. El període de presentació d’instàncies per a optar a una de les places es mantindrà obert durant els 15 dies hàbils següents a la publicació de la convocatòria al Butlletí Oficial de l’Estat. El contracte serà de jornada parcial, dins del grup A2 de l’administració especial. La selecció es farà mitjançant el sistema de concurs oposició.

Els requisits per poder participar al procés selectiu són: tenir la nacionalitat espanyola; tenir capacitat funcional per al desenvolupament de les tasques; tenir complerts els 16 anys i no excedir, si s’escau, de l’edat màxima de jubilació forçosa; no haver estat separat/da mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a treballs o càrrecs públics; tenir el títol d’arquitecte tècnic o un títol equivalent de conformitatamb la normativa d’aplicació i acreditar coneixements de llengua catalana equivalents al nivell de suficiència de català (C1).

Podeu consultar les bases completes amb tota la informació per a completar la presentació d’instàncies i sobre el procés selectiu al següent document: CONVOCATÒRIA D’UNA PLAÇA DE FUNCIONARI DE CARRERA (ARQUITECTE TÈCNIC)