L’Ajuntament de Breda obre una convocatòria d’una plaça de recepcionista a les piscines municipals. El contracte serà de naturalesa temporal a jornada parcial, dins del grup C2, nivell 14. La durada del contracte és del 2 al 30 de juny, ambdós inclosos, entre les 15 i les 20 hores. El període de presentació d’instàncies per optar a una de les places es mantindrà obert fins el 21 de maig. Podeu presentar-les a l’OAC de dilluns a divendres de 9 a 14h. La resta de places per a la prestació del servei durant tota la temporada d’estiu queden cobertes amb les persones que integren la borsa de treball establerta en altres convocatòries.

Els requisits per poder participar al procés selectiu són: tenir la nacionalitat espanyola; tenir capacitat funcional per al desenvolupament de les tasques; tenir complerts els 18 anys i no excedir, si s’escau, de l’edat màxima de jubilació forçosa; no haver estat separat/da mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a treballs o càrrecs públics; acreditar coneixements de llengua catalana equivalents al nivell de suficiència de català (C1); no trobar-se afectades per cap causa d’incapacitat o d’incompatibilitat i tenir la titulació de graduat en educació secundària obligatòria (ESO).

Podeu consultar les bases completes amb tota la informació per a completar la presentació d’instàncies i sobre el procés selectiu al següent document:

BASES REGULADORES CONVOCATÒRIA DE PLAÇA RECEPCIONISTA MUNICIPAL

INSTÀNCIA DE SOL·LICITUD