L’Ajuntament de Breda obre la convocatòria d’una plaça d’operari de serveis com a personal laboral fix, corresponent al grup E, nivell 11. La plaça es cobrirà mitjançant el sistema de concurs-oposició amb aplicació dels principis d’igualatat, mèrit, capacitat i publicitat. Les funcions principals del lloc de treball són la realització de tasques de manteniment de les instal·lacions i equipaments municipals i de la via pública; control del correcte estat de les instal·lacions i equipaments; transport de materials amb vehicles i donar suport a l’equip de manteniment municipal.

En el document adjunt podeu consultar les bases de la convocatòria, amb tota la informació necessària sobre el desenvolupament del procés selectiu:

BASES CONCURS OPERARI DE SERVEIS-LAMPISTA