Consulta l’anunci a: CONVOCATÒRIA D’UN PROCEDIMENT DE SELECCIÓ DE PERSONAL PER A CONSTITUIR UNA BORSA DE TREBALL PER A POSSIBLES CONTRACTACIONS DE PLACES D’EDUCADOR/A A L’ESCOLA BRESSOL EL PETIT MONTSENY

L’Ajuntament de Breda obre un procés de selecció per a constituir una borsa de treball per possibles contracions temporals d’educador/a per a l’escola bressol El Petit Montseny. La plaça ofertada correspon al grup de classificació C1. El termini de presentació de sol·licituds romandrà obert fins el 23 de novembre.

Per a poder accedir al procés de selecció s’ha de disposar de títol de tècnic superior en educació infantil o equivalent, coneixements de llengua catalana equivalents al nivell C1 i tenir ciutadania espanyola o bé d’un Estat membre de la Unió Europea. En cas de ser cònjuge d’un ciutadà d’un Estat membre de la UE també es pot accedir al procés de selecció L’edat mínima és de 16 anys complerts el dia de finalització del termini de presentació de sol·licituds.

Els participants al procés de selecció també hauran d’acreditar:

 • Posseir la capacitat física i psíquica necessària per al desenvolupament de les funcions pròpies del lloc de treball a ocupar.
 • No haver estat separat/ada, per expedient disciplinari, del servei de qualsevol de les administracions públiques, ni trobar-se inhabilitat/ada per sentència ferma per a l’exercici de funcions públiques.
 • No trobar-se incurs/a en causes d’incapacitat o incompatibilitat assenyalades a la legislació vigent sobre incompatibilitats de funcionaris al servei de les administracions públiques.

Les funcions a desenvolupar són les següents:

 • Col·laborar en l’elaboració del projecte educatiu, del currículum del centre, de la programació general i de la memòria anual.
 • Programar les activitats pedagògiques i educatives conjuntes i individuals de l’Escola bressol unificant criteris.
 • Fer-se responsable del grup de classe i, quan calgui, dels altres infants del centre i vetllar per la seva integritat física.
 • Realitzar la tasca pedagògica amb el grup de classe del que sigui tutor/a, d’acord amb els objectius proposats.
 • Preparar activitats, preveure el material i elaborar-ne de nou.
 • Tenir cura de les necessitats bàsiques de l’infant (higiene, descans, alimentació, etc.).
 • Atendre la vigilància i custòdia dels infants en el cas de sortides programades de l’Escola bressol.
 • Fer un seguiment de l’evolució dels infants al llarg del curs i fer-ne una avaluació periòdica dels resultats.
 • Comunicar-se regularment amb els pares i mares dels nens i nenes del propi grup i informar-los amb periodicitat de l’evolució del seu fill/a així com la programació de les activitats del grup-classe.
 • Vetllar per la seguretat i salut en el seu lloc de treball, utilitzant adequadament els equips relacionats amb la seva activitat, d’acord amb els procediments establerts i la normativa vigent en matèria de prevenció de riscos laborals.
 • Adoptar en el tractament de dades de caràcter personal les mesures d’índole tècnica i organitzativa establertes per la Corporació i acomplir la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, així com mantenir el deure de secret i confidencialitat en relació a les mateixes, que subsistirà fins i tot una vegada acabada la seva relació laboral/funcionarial amb la Corporació.
 • I, en general, totes aquelles de caràcter similar que li siguin atribuïdes.

La documentació requerida es pot presentar a través del servei “E-Tram” del web municipal www.breda.cat o a l’OAC de dilluns a divendres de 9h a 14h fins el proper dilluns 23 de novembre. També es pot presentar a les oficines de correus, a les representacions diplomàtiques o oficines consulars d’Espanya a l’estranger o a les oficines d’assistència en matèria de registres. En l’últim cas caldrà trametre un correu electrònic a l’adreça ajuntament@breda.cat dins del termini establert de presentació de sol·licitud per formar part del procés selectiu, amb la indicació de les dades de la persona que ha presentat la sol·licitud, la forma, el lloc i la data de presentació i les dades de contacte del lloc on s’hagi presentat la sol·licitud.